۱۴۰۰ سه شنبه ۲۷ مهر     [En]

فرم های پژوهشی ارشد


نام فایل : تذکرات مهم درخصوص مقالات مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 60.5 KB
نام فایل : تقویم ارائه و تحویل پروپوزال­های کارشناسی ارشد
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 31 KB
نام فایل : تقویم ارسال و دفاع پایان نامه­ های کارشناسی ارشد
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 31 KB
نام فایل : چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و رساله دکترای تخصصی (PhD) با در نظر گرفتن امتیازهای تشویقی برای دستاوردهای پژوهشی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 376.6064 KB
نام فایل : دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد(M.Sc.M.A) و رساله دکتری (ph.D)
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 135 KB
نام فایل : صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 33.5 KB
نام فایل : فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه
فرمت فایل: jpg
حجم فایل: 86.44922 KB
نام فایل : فرم اعلام نظر داور
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 21.36426 KB
نام فایل : فرم الف- اطلاعات پایان نامه کارشناسی ارشد- چکیده پایان نامه
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 44 KB
نام فایل : فرم انتخاب استاد مشاور
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 23.33887 KB
نام فایل : فرم انصراف از ارائه مقاله
فرمت فایل: jpg
حجم فایل: 60.63379 KB
نام فایل : فرم ب- اطلاعات پایان نامه کارشناسی ارشد - چکیده پایان نامه
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 18.48438 KB
نام فایل : فرم تایید مقالات مستخر از پایان نامه
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 23.37695 KB
نام فایل : فرم تاییدیه حضور در جلسات دفاع
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 23.20313 KB
نام فایل : فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد (تحویل cd به حوزه پژوهشی حتما به همراه قاب آن باشد.)
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 91.7666 KB
نام فایل : فرم تعهد دانشجویان در خصوص اخذ پایان نامه با اساتیدی که ظرفیت پایان نامه آنها تکمیل شده
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 28.5 KB
نام فایل : فرم تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 185.5 KB
نام فایل : فرم درخواست استاد خارج از دانشگاه
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 84.5 KB
نام فایل : فرم درخواست مهلت ارائه مقاله
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 67 KB
نام فایل : فرم شماره 1-پروپوزال
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 216.5 KB
نام فایل : فرم شماره ۲- برگه ارزشیابی جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 38.42969 KB
نام فایل : فرم شماره 3-فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه
فرمت فایل: jpg
حجم فایل: 146.6924 KB
نام فایل : فرم شماره ۴- فرم درخواست معرفی دانشجو به سازمان ها و ادارات جهت تحقیق و...
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 31.5 KB
نام فایل : فرم شماره 7- فرم مجوز تایپ و صحافی
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 33 KB
نام فایل : فرم شماره ۱۱- صورتجلسه دفاع
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 62.5 KB
نام فایل : فرم گزارش دوره ای پایان نامه
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 32 KB
نام فایل : مدارک لازم به منظور تشکیل جلسه دفاع
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 103.5 KB
نام فایل : مدارک مورد نیاز جهت تحویل پایان نامه به کتابخانه مرجع
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 13.44629 KB
نام فایل : مراحل انجام کار پایان نامه کارشناسی ارشد
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 42 KB
نام فایل : دستورالعمل اخذ پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 132.6602 KB
۱۱ آبان ۱۳۹۵