۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ دي     [En]

فرم های اعضاء هیات علمی


نام فایل : چهارچوب تنظیم گزارشات طرحهای تحقیقاتی
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 94.9502 KB
نام فایل : شناسنامه طرح پژوهشی(فرم الف)
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 52 KB
نام فایل : فرم اطلاعات و تعهد فروش کتاب
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 136.208 KB
نام فایل : فرم تعهدنامه انتشار مقاله علمی
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 105.5947 KB
نام فایل : فرم ثبت اطلاعات تردد اتباع ایرانی
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 43 KB
نام فایل : فرم شرکت در کنفرانسهای خارجی
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 57.5 KB
نام فایل : فرم شناسنامه کتابهاری پیشنهادی
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 78 KB
نام فایل : فرم شناسنامه مقاله
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 57 KB
نام فایل : فرم صفر طرح های پژوهشی (جهت ارائه فرم صفر طرح پژوهشی حتما فرم شناسنامه طرح پژوهشی هم باید ارائه گردد.)
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 96 KB
نام فایل : فرم قرارداد اجرای طرح پژوهشی
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 74.5 KB
نام فایل : فرم قرارداد حق نظارت بر طرحهای پژوهشی
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 46.5 KB
نام فایل : فرم قرارداد طرح های برون دانشگاهی
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 72 KB
۱۱ آبان ۱۳۹۵